MPI3302 - 30" x 150' Promo Glossy Grey Removable Vinyl, Armadillo Photo SupplyMPI3302 - 30" x 150' Promo Glossy Grey Removable Vinyl
522-5240